+15°

Predstavenie spoločnosti  Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

 

Spoločnosť  Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.  vznikla 25. augusta. 2009 ako právny nástupca spoločnosti  Balatoni Halászati Zrt. (ktorá bola jednou z najstarších agrohospodárskych podnikov v Maďarsku). Naša nová spoločnosť vznikla odlúčením od uvedeného podniku, v dôsledku čoho, za nášho právneho predchodcu považujeme akciovú spoločnosť Balaton Halászati Részvénytársaság, niekdajší štátny podnik Balatoni Halgazdaság, resp. akciovú spoločnosť Balatoni Halászati Rt.

 

100% vlastníkom spoločnosti  Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.  je Maďarská republika. Vlastnícke práva spravuje Maďarská národná správa prostriedkov ( MNV Zrt.). Maďarská národná správa prostriedkov, vedenie spoločnosti, v rámci zmluvy o výkone správy odovzdala Národnému Parku (Balaton-felvidéki Nemzeti Park), ktorý tak disponuje so zakladateľskými právami.

 

Hlavnou úlohou našej spoločnosti je uskutočnenie rybohospodárstva ekologického aspektu na Balatone. Prvoradým cieľom je rekonštrukcia rybohospodárstva takou formou, ktorá z druhov rýb, cenných pre športový rybolov – popri zlepšujúcej sa kvalite vody – zabezpečuje optimálne množstvo úlovkov, nehrozí so zánikom pestrofarebnosti rybej fauny a zabezpečí ochranu prírodných hodnôt ako aj podmienky kvalitného turizmu.

Najdôležitejšie činnosti našej spoločnosti sú nasledovné:

 

·                    ochrana a rozvoj Balatonskej rybej obsádky ktorá je majetkom štátu.

·                    zachovanie, ochrana a rozvoj prirodzených neresísk, obnova životného prostredia.   

·                    vývoj umelých neresísk, zavedenie a udržanie ich používania v praxi 

·                    Selektívny a regulačný lov na Balatone a Malom Balatone

·                    plánované  zarybňovanie v súlade úradom schváleným rybohospodárskym plánom

·                    hospodársky chov rýb v záujme vlastnej produkcie rýb vysadzovaných do Balatonu

·                    výdaj rybárskych povolení, rybárčenie

·                    aktívna účasť na rozvoji rybárskej turistiky

·                    výkon kontrolnej činnosti v záujme ochrany Balatonskej obsádky rýb

·                    odstránenie následkov prirodzeného (jarného) úhynu rýb, zber uhynutých rýb

·                    zachovanie a rozmnožovanie pôvodnej balatonskej formy kapra „balatoni sudárponty“

·                    čo najúčinnejšia ochrana pred kormoránom veľkým (Phalacrocorax carbo).