+15°

Balatonský rybársky poriadok

Platný na všetkých vodných plochách uvedených v oblastnom povolení.

Na Balatone a jeho vodnej sústave, je oprávnená vykonávať rybné hospodárstvo nezisková spoločnosť Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.  (8600 Siófok, Horgony u.1.) Balatonský športoví rybári, sa musia okrem platných právnych predpisov oboznámiť aj s predpismi Balatonského Rybárskeho Poriadku – ktorý je uspôsobený miestnym podmienkam a v niektorých otázkach je prísnejší, ako platné právne ustanovenia – sú povinný tento rybársky poriadok striktne dodržiavať.

Neznalosť pravidiel neospravedlňuje! 

Naše pravidlá sa snažia napomáhať skutočnému cieľu športového rybolovu: lov rýb športovým a najmä etickým spôsobom, šetrné zaobchádzanie s úlovkom, kultúrne trávenie voľného času, zdravý odpočinok. Okrem uvedených, sme sa snažili  zostaviť taký systém pravidiel, ktorý sa pokúsi nájsť riešenie na časté problémy Balatonských športových rybárov a ktorý čestného a športového rybára obmedzuje v čo najmenšej miere.  Pevne veríme, že nasledovné pravidlá slúžia dlhodobým záujmom Balatonskej obsádky rýb, a zároveň aj záujmom športových rybárov.

 

1.       Loviaci je pred začiatkom lovu povinní oboznámiť sa a počas lovu dodržiavať zákon CII. z roku 2013,  133/2013. (XII. 29.) a vyhlášky VM, rovnako aj nariadenia Balatonského rybárskeho poriadku.

2.       Za porušenie zákona CII. z roku 2013,133/2013. (XII. 29.) a vyhlášky VM, a Balatonského rybárskeho poriadku bude v každom prípade odobrané povolenie na rybolov!

3.       V prípade hrubého, alebo opakovaného porušenia pravidiel, môže byť dotyčnej osobe (športovému rybárovi) udelený dlhodobý zákaz vydania Balatonského miestneho povolenia. O porušeniach pravidiel a možných sankciách sa môžete informovať na domovskej stránke spoločnosti. 

4.       Zakúpením miestneho povolenia, držiteľ  automaticky súhlasí s tým, aby osoba poverená ochranou rýb a oprávnená vykonávať kontrolu, o držiteľovi povolenia, počas lovu zhotovila fotografie, audio alebo filmový záznam. So záznamami zhotovenými počas kontroly nakladáme v súlade s platnými právnymi predpismi.

5.       V čase od 1. marca do 31. marca, na celom Balatone, resp. od 1 apríla do 30. apríla na povolených úsekoch severného brehu, je ZAKÁZANÉ rybárom loviacich z plavidiel, prechovávať a loviť na nástrahovú rybku, selet rybky alebo umelú nástrahu, a privlastniť si nasledovné druhy: boleň, šťuka, sumec, zubáč volžský, ostriež , zubáč!

6.       V čase od 1. apríla do 30. apríla, je lov rýb povolený výhradne z brehu. Lov rýb z plavidiel (plachetnica, čln, atď. ...) alebo iných vhodných prostriedkov,  je v tomto období ZAKÁZANÝ! Výnimku spod tohto zákazu tvoria dve nižšie uvedené pobrežné úseky, na ktorých  lov nedravých rýb je povolený výhradne v pásme širokom max. 50 m rátanom od okraja pobrežného trstinového porastu, v čase od 06:00 do 19:00 hod.. Časové termíny  označujú odchod resp. príchod do prístavu! Okrem týchto dvoch pobrežných úsekov, v plavidlách premávajúcich na Balatone, držať resp. prevážať náradie používané pri love rýb je ZAKÁZANÉ! Obsadiť móla, ktoré nie sú spojené s brehom je povolené výhradne brodením. Loviteľné pobrežné úseky: 

o    Na severnom brehu východnej kotliny Balatonu: V Balatonkenese od vchodu prístavu rybárskeho združenia Peremartoni HE (47°02’21,5”N; 18°04’15,9”E), v Balatonfüred po ústie potoka Aszőfői-Séd (46°55’55,4”N; 17°51’36,1”E);

o    Na severnom brehu strednej a západnej kotliny Balatonu: V Örvényes od vchodu prístavu rybárskeho združenia Bozsai HE (46°54’39,6”N; 17°49’45,2”E), v Keszthely od prístavu rybárskeho združenia Kőolajipari Sporthorgász Egyesület (46°43’24,3”N; 17°14’48,2”E), po hraničný bod, ktorý sa nachádza 150 m južne.

7.       V čase od 15. apríla do 15.júna platí všeobecný zákaz rybolovu na úseku Keleti-bozót-csatorna od Bambi-híd (46°44'09.0"N 17°33'54.1"E), a na Nyugati-övcsatorna od Kéthelyi-híd (46°39'58.8"N 17°24'49.0"E) v južne orientovaných (horných) úsekoch (vrátane Cigány-, Sári- a Határ-külvíz-csatorna). V uvedených úsekoch a tiež na chovnej vodnej ploche a jej brehoch je ZAKÁZANÉ držať resp. prevážať náradie používané pri love rýb! Na úsekoch od uvedených mostov smerom k ústiam do Balatonu je v uvedenom období lov rýb povolený, privlastniť si kapra a sumca je zakázané!

8.       Zakazuje sa cielene loviť ryby ktoré nedosahujú lovnú mieru (ryby z uvedenou lovnou mierou ktorú však ešte nedosiahli) ale  tiež ryby ktoré sú v dobe rybolovu hájené aj v prípade že ich rybár po ulovení pustí. Ak sa náhodne opakovane uloví takáto ryba je rybár povinný zmeniť spôsob alebo miesto lovu.

9.       V čase od 1. novembra do 31. marca, je lov rýb z plavidiel (plachetnica, čln, atď. ...) povolený od 06:00 do 22:00 hod.. Nočný lov je ZAKÁZANÝ! Na lov rýb z brehu sa toto obmedzenie nevzťahuje.

10.   Dospelý rybár si denne môže privlastniť max. 5 ks rýb s lovnou mierou,  z týchto max. 3 ks môžu byť rovnakého druhu, no ani z jedného druhu si nemôže privlastniť viac ako 10 kg. Pri ulovení jednej ryby vážiacej viac ako 10 kg,  si ju loviaci môže privlastniť, no lov rýb tohto druhu v ten deň už musí ukončiť. Spomedzi druhov, ktoré nemajú  stanovenú lovnú mieru si v jeden deň môže privlastniť úlovok v celkovej hmotnosti 10 kg.

11.   Držiteľ mládežníckeho lístku si denne  môže privlastniť 3 ks rýb s lovnou mierou, z ktorých max. 2 ks môžu byť rovnakého druhu, no ani z jedného druhu si nemôže privlastniť viac ako 10 kg.  Pri ulovení jednej ryby vážiacej viac ako 10 kg, si ju loviaci môže privlastniť, no lov rýb tohto druhu v ten deň už musí ukončiť. Spomedzi druhov, ktoré nemajú  stanovenú lovnú mieru si v jeden deň môže privlastniť úlovok v celkovej hmotnosti 5 kg.

12.   Držiteľ detského lístku môže loviť s jedným prútom a ľubovoľnou technikou (na ťažko, plávaná, prívlač atď. ...), pričom spomedzi rýb so stanovenou lovnou mierou si môže privlastniť denne 1 ks ryby a spomedzi druhov, ktoré nemajú stanovenú lovnú mieru, si v jeden deň môže ponechať úlovok v celkovej hmotnosti 3 kg.

13.   Dospelý rybár, ktorý je držiteľom ročného miestneho povolenia, si v priebehu roka môže privlastniť spolu 100 ks, držiteľ mládežníckeho povolenia 50 ks a držiteľ detského povolenia 20 ks rýb so stanovenou lovnou mierou. Po dosiahnutí kvóty je možnosť zadovážiť si, druhé miestne povolenie za zvýšenú cenu. Tretie povolenie sa už nevydáva!

14.   Držiteľ 24 hodinového lístku si môže privlastniť také množstvo rýb, aké je zákonom stanovené na jeden deň!

15.   Držiteľ 72 hodinového lístku si môže privlastniť také  množstvo rýb, aké je zákonom stanovené na tri dni!

16.   Lov rýb z plavidla, ktoré je podľa plavebných predpisov definované ako malá loď, resp. je zadelené do vyššej kategórie ( má pridelené evidenčné číslo) je povolený výhradne po zakúpení všeobecného  miestneho povolenia. Držiteľ ročného pobrežného povolenia má možnosť zakúpiť si doplňujúci všeobecný denný lístok.

17.   Na rozdiel od lovných mier stanovených v zákone CII. z roku 2013 a nariadenia ministerstva rozvoja vidieka č. 133/2013. (XII. 29.) na Balatone a jeho vodnej sústave, v prípade uvedených druhov sú platné nasledovné lovné miery: kapor 35 cm, zubáč 35 cm, boleň 45 cm, šťuka 45 cm. Sumec je v čase individuálnej ochrany – bez ohľadu na veľkosť – chránený všeobecne!

18.   ZAKAZUJE sa privlastniť si kapra ktorého dĺžka od predného konca hlavy po koreň chvostovej plutvy presahuje 70 cm! Takéhoto kapra je rybár povinný (po prípadnom rýchlom fotení) okamžite šetrne pustiť späť.

19.   Rybár si v jednom kalendárnom dni smie privlastniť 1 ks zubáča ktorého dĺžka od predného konca hlavy po koreň chvostovej plutvy presahuje 70 cm. Ostatné ulovené zubáče ktorých dĺžka od predného konca hlavy po koreň chvostovej plutvy presahuje 70 cm je rybár povinní(po prípadnom rýchlom fotení) okamžite šetrne pustiť späť.

20.   Rybár si v jednom kalendárnom dni smie privlastniť 1 ks šťuky ktorej dĺžka od predného konca hlavy po koreň chvostovej plutvy presahuje 75 cm. Ostatné ulovené šťuky ktorých dĺžka od predného konca hlavy po koreň chvostovej plutvy presahuje 75 cm je rybár povinní(po prípadnom rýchlom fotení) okamžite šetrne pustiť späť.

21.   Lovná miera Ostrieža je 15 cm, loviaci si smie denne privlastniť 2 kg tohto druhu. ( Ostriež sa do ročnej kvóty nezapočítava. Do denného limitu 10 kg iných rýb sa započítava.)

22.   Privlastniť si mieňa uloveného v Balatone a jeho vodnej sústave je ZAKÁZANÉ!

23.   Loviť na živú alebo mŕtvu rybku sa smie len na jednoháčik! Pri tejto metóde je lov na dvoj a trojháčik z dôvodu ochrany podmierečných rýb ZAKÁZANÝ!

24.   Na malom Balatone, v jeden deň je možné si privlastniť jediný kus dravej ryby (boleň, šťuka, sumec, zubáč, zubáč volžský).

25.   Ulovenú rybu, ktorá má stanovenú lovnú mieru a ktorú si loviaci plánuje privlastniť, treba ešte na brehu vody rýchlo a šetrne usmrtiť. Prevážanie živej ryby je ZAKÁZANÉ!

26.    Troling  (vlečenie nástrahy za idúcim člnom) je povolené na jeden prút, ktorý loviaci drží v rukách.

27.   Výmena alebo neskoršie pustenie ulovenej a prechovávanej ryby (v sieťke, na lane atď.) je zakázané! Rybu, ktorú si  loviaci neplánuje privlastniť, musí po ulovení čím skôr pustiť na slobodu.

28.   Predaj alebo výmena (hospodárskeho charakteru) úlovku je PRÍSNE ZAKÁZANÉ!

29.   Loviaci na brehu vody svoj úlovok nesmie darovať! Ryby ktoré si chce ponechať musí umiestniť vo svojom prechovávacom prípravku (sieťka, sak, kanva, spona, atď). ZAKAZUJE sa taktiež odvoz úlovkov z lovného miesta pred ukončením lovu inými osobami.

30.   V prípade lovu ktorý trvá viac dní smie loviaci súčasne prechovávať na lovnom mieste alebo v plavidle ktoré používa na rybolov maximálne množstvo úlovkov zodpovedajúcich podľa platného rybárskeho poriadku 2 kalendárnym dňom (napríklad: maximálne 6 ks zubáča) ak tieto ryby ulovil dodržaním denných kvót a má ich riadne zapísané vo svojom úlovkovom denníku.

31.   Je ZAKÁZANÉ použiť na prechovávanie rýb použiť kovové výrobky( drôtená sieť, kovová klietka, atď.)!

32.   Lov zavážaním je možné vykonávať výhradne po zakúpení  ročného všeobecného miestneho povolenia, týždenného alebo trojdňového miestneho povolenia oprávňujúceho vykonávať lov zavážaním v súlade s rybárskym poriadkom upravujúcim pravidlá tohto spôsobu lovu, ktorý je zverejňovaný ako príloha spomenutých povolení, resp. na našej  domovskej stránke (www.balatonihal.hu ). Porušenie týchto pravidiel sa považuje za porušenie rybárskeho poriadku! Za zavážanie sa považuje spôsob lovu, počas ktorého loviaci, koncovú zostavu na lovné miesto dopraví pomocou prostriedku (napr. čln, zavážacia loďka, iné povolené plavidlo) brodiac alebo plávajúc vo vode bez nahadzovania tak, že následne na záber čaká na brehu resp. na móle, ktoré je spojené s brehom. Za zavážanie sa považuje aj lov rýb počas ktorého, loviaci pred nahodením montáže zabrodí na určitú vzdialenosť. Pokiaľ je priemerná hĺbka Balatonu nad 80 cm (www.hydroinfo.hu).

33.   Ponechať nahodené udice bez dozoru alebo poveriť ich strážením inú osobu je ZAKÁZANÉ! V prípade lovu zavážaním, je výbava loviaceho považované za stráženú (je pod dozorom) – za predpokladu, že loviaci  disponuje vyhovujúcimi elektronickými signalizátormi záberu – aj v nasledujúcich prípadoch:

a)  loviaci sa držiava v okruhu 50 m od svojho náčinia na vyznačenom lovnom mieste.

b)  loviaci sa zdržiava na voľnej vode, pričom buď práve zdoláva rybu, púšťa ulovenú rybu, alebo zakrmuje označené miesto.

34.   Je ZAKÁZANÉ používať zavážaciu loďku! Okrem rybárov s platným zavážacím povolením a registráciou.

35.   Lov rýb v dňoch zarybňovaní, vo vzdialenosti  200 m od miesta vysadzovania je ZAKÁZANÝ!

36.   V noci a za zníženej viditeľnosti je osvetlenie lovného miesta, móla a ukotveného plavidla používaného pri love, z každej strany viditeľným spôsobom – povinné!

37.   Je zákaz obsekávať a ničiť vodné a pobrežné rastliny, a taktiež narušiť a poškodiť stavby slúžiace na ochranu brehov!

38.   Spracovať úlovok na lovnom mieste alebo plavidle do ukončenia lovu je ZAKÁZANÉ!

39.   Je zákaz začať alebo pokračovať lov rýb na znečistenom lovnom mieste. Po ukončení lovu musí byť lovné miesto očistené!

40.   Vytváranie obsadených lovných miest je ZAKÁZANÉ, výnimku tvoria vodné stanovištia disponujúce platným povolením a pozemky v súkromnom vlastníctve!

 

 

Rybársky poriadok nadobudol účinnosť 2.januára 2017.