+15°

Pravidlá rybolovu zavážaním na Balatone

 

 

Rybársky poriadok upravujúci pravidlá zavážania na jazere Balaton

Držiteľ ročného miestneho rybárskeho povolenia, platného na Balatone, alebo miestneho týždenného rybárskeho povolenia na lov rýb zavážaním, je povinný dodržiavať nariadenia rybárskeho poriadku upravujúceho pravidlá lovu rýb na Balatone, a v zmysle bodu č. 27 tohto poriadku, aj ďalšie stanovy s ktorými vás v nasledujúcich riadkoch podrobne oboznámime. Porušenie týchto stanov sa považuje za porušenie rybárskeho poriadku platného na Balatone, čo môže mať za následok odobratia miestneho povolenia, ako aj zákaz zadováženia si miestneho povolenia. Našim cieľom je, pravidlá lovu rýb zavážaním upraviť dobre premyslene a najmä zákonne, aby sme obsádku kapitálnych kaprov v Balatone, predstavujúcu vzácnu a výnimočnú prírodnú hodnotu dokázali ochrániť oveľa efektívnejšie ako doteraz a aby sme podľa možnosti, v čo najväčšej miere dokázali zabrániť prevážaniu trofejných kaprov do iných revírov, resp. ich predaja na trhu. V záujme dosiahnutia vytýčených cieľov sme sa spojili so zástancami tejto  rybolovnej techniky a za úzkej spolupráce sme sa snažili vypracovať jednotlivé detaily praktizovania samotnej metódy.

1.                  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1.1.            Cieľom samostatnej techniky (zavážanie) je ulovenie, odváženie, vyfotenie a šetrné pustenie kaprovitých (nedravých) rýb.

 

1.2.            Za zavážanie sa považuje spôsob lovu, počas ktorého loviaci, koncovú zostavu na lovné miesto dopraví pomocou prostriedku (napr. čln, zavážacia loďka, iné povolené plavidlo) brodiac alebo plávajúc vo vode bez nahadzovania tak, že následne na záber čaká na brehu resp. na móle, ktoré je spojené s brehom. Za zavážanie sa považuje aj lov rýb počas ktorého, loviaci pred nahodením montáže zabrodí na určitú vzdialenosť. Pokiaľ je priemerná hĺbka Balatonu nad 80 cm (www.hydroinfo.hu ).

 

1.3.            Na základe hore uvedenej zásady, každý držiteľ povolenia oprávňujúceho loviť zavážaním, pri každej jednej ulovenej rybe je povinný dodržiavať pravidlá šetrného zaobchádzania (viď. bod č.3.)

 

1.4.            Lov zavážaním – oblastne – je možné vykonávať v troch prípadoch:

1.4.1.      Organizácie  (napr. kempingy, samosprávy) vlastniace alebo prevádzakujúce pobrežnú nehnuteľnosť (na vlastnom pobrežnom úseku si môžu vyznačiť lovné miesta pre lov zavážaním, na ktoré je možné si rezervovať termín v systéme rezervácií lovných miest, dostupnom na hlavnej stránke boiliebalaton.hu. Systém rezervácie je na tejto stránke pre každého voľne dostupný.

1.4.2.      Majitelia pobrežných nehnuteľností – v prípade, že chcú vykonávať lov zavažaním na vlastnom pozemku – po zadovážení si potrebného povolenia môžu tak učiniť, avšak svoj zámer sú povinný nahlásiť. Nahlásenie je potrebné vykonať na ploche dostupnej z hlavnej stránky boiliebalaton.hu, s presným označením: lovného miesta (ulica, číslo domu), a presného času plánovaného lovu. Majitelia označené lovné miesta, môžu aj prenajímať svojim hosťom, avšak za nahlasovaciu povinnosť a taktiež aj za potrebné miestne povolenia pre hostí, v každom prípade nesie zodpovednosť aj majiteľ nehnuteľnosti (registrovateľ lovného miesta pre lov zavážaním). V prípade, že dôjde k porušeniu predpisov, porušiteľa budeme stíhať a v budúcnosti na danom mieste už nepovolíme zaváženie. Rezervácia týchto miest – na základe rozhodnutia majiteľa, je v prvom rade privátneho charakteru, avšak podľa predchádzajúceho bodu, môže byť hoci aj súčasťou otvoreného systému. Majitelia pobrežnej nehnuteľnosti registrovanej na lov zavážaním, so zakúpením potrebného povolenia a splnením vyššie spomenutej nahlasovacej povinnosti sa súčasne zaväzujú, že osobám vykonávajúcim kontrolu – po predbežnej dohode – umožnia prechod cez pobrežnú nehnuteľnosť a lovné miesto sprístupnia aj takouto formou.

1.4.3.      Lov zavážaním je možné vykonávať aj na pobrežných verejných priestranstvách, avšak iba mimo plážovej sezóny. V tomto prípade je potrebné vedieť, že  loviaci si lovné miesto nerezervuje vopred. Podľa platnej etiky, na voľnom pobrežnom úseku môže loviť ktokoľvek, avšak od momentu ako začne loviť, iný loviaci už nemá možnosť obsadiť dané miesto, jedine po tom, ako prvý loviaci ukončí lov.  Povinnosť nahlásenia miesta a času lov zavážaním podľa uvedených v predchádzajúcom bode je potrebné splniť aj v tomto prípade, avšak až po obsadení lovného miesta.  Samozrejme, na takýchto miestach, loviaci je zodpovedný za to, aby vyhovel hygienickým predpisom ako aj predpisom verejnej čistoty. O možnostiach dlhodobejšieho prebývania na danom území (stanovanie, iný spôsob nocovania vo voľnej prírode) je treba sa informovať u správcu verejného priestranstva a ním určené podmienky je treba dodržiavať.

1.5.            Lov zavážaním na voľných pobrežných priestranstvách  je povolený od roztopenia ľadovej pokrývky jazera do 31. Mája, resp. od 15. Septembra do zamrznutia vodnej plochy, v čase od 00:00 – 24:00.

1.6.            Jediná osoba, na ten istý termín môže rezervovať iba jedno lovné miesto, resp. v daný čas do budúcna, môže mať súčasne max. tri platné rezervácie.

1.7.            Loviaci zavážaním je povinný pred začatím lovu prihlásiť sa do systému . Za začatie lovu sa považuje kŕmenie aj kladenie bójí . Pri registrácii treba označiť reálny čas lovu minimálne 1 maximálne 7 dní .

1.8.            Na parcele patriacej k rezervovanému miestu - po dobu rezervácie  - postavenie stavu alebo pristavenie karavány je povolené, avšak iba za predpokladu, že vlastník (správca) pozemku to povolí.

1.9.            Loviaci so zaregistrovanou rezerváciou a povolením oprávňujúcim loviť zavážaním, je počas trvania rezervácie povinný všetky ulovené pôvodné druhy rýb pustiť späť do Balatonu. Ryby ulovené mimo rezervácie je zakázané prechovávať na mieste lovu!

1.10.        Rybár loviaci na rezervovanom lovnom mieste na ktorom je povolené aj zavážanie a je držiteľom aj povolenia oprávňujúceho loviť zavážaním, si nemôže privlastniť  ryby pôvodných druhov ani v tom prípade, že je zároveň držiteľom aj bežného miestneho povolenia.

1.11.        V zmysle platného zákona o Rybnom hospodárstve a ochrane rýb (Hhvtv) ulovené ryby invázneho druhu je zakázané vrátiť späť do jazera Balaton. V prípade, že loviaci uloví takúto rybu (amur) a nemá v úmysle privlastniť si ju, nech to oznámi našej spoločnosti na tel. čísle (+36303503333) a my sa postaráme o odvoz úlovku.

 

2.                  PRAVIDLÁ LOVU ZAVÁŽANÍM

 

2.1.            Loviaci je oprávnený loviť na dva (2) rybárske prúty s jedným nadväzcom opatreným jedným jednoháčikom. Dodržiavať zásadu chytania s nástrahou nastraženou na vlasovom nadväzci je povinné.

2.2.            Loviaci ktorý nedovŕšil 18rokov veku smie loviť zavážaním len v sprievode dospelej osoby.

2.3.            V čase od 1. Apríla do 30. s platnou registráciou a povolením oprávňujúcim na lov zavážaním dostáva lovec výnimku zo 6 bodu Balatonského rybárskeho poriadku ( zákaz používania člna).      V tomto prípade je pohyb na vode povolený v nasledovných prípadoch:

a. zdolávanie a púšťanie ryby

b. kŕmenie a zavážanie

c. hľadanie lovného miesta.

 

2.4.             Zavážanie pomocou zavážacej loďky je povolené len zaregistrovaným rybárom   s platný zavážacím povolením.

 

2.5.       Použiť spletanú šnúru ako hlavný vlasec je zakázané! Šokový nadväzec do mušľových polí, vyrobený zo spletanej šnúry je povolené použiť o dĺžke max.  20m. Šnúru s oloveným jadrom (leadcore) je povolené použiť o dĺžke max. 1 m.

 

2.6.            Použitie sonaru, podľa ustanovenia platného zákona (Hhvtv) je povolené!

 

2.7.            Pri zavážaní s člnom je povolené použiť výhradne elektromotor na čln.

 

2.8.            Loviť je povolené výhradne v rámci vyznačeného rezervovaného lovného miesta.

 

2.9.            Prúty je možné nahadzovať len kolmo na breh vodnej plochy, odbočiť do strán je povolené iba v rámci hraníc vyznačeného lovného miesta, bez vyrušovania ostatných loviacich.

 

2.10.        Jeden loviaci  na označenie kŕmneho miesta môže použiť 2 ks tyčových bójok, ktoré od západu do východu slnka musia byť osvetlené.

 

2.11.        V okolí tyčovej bójky – v okruhu 40 m – resp. na ploche širokej 80 m ohraničenej  bójkou a brehom sa môže zdržiavať iba loviaci, ktorý je držiteľom platného povolenia a rezervácie na dané miesto, resp. ktokoľvek so súhlasom dotyčného loviaceho.

V danom sektore už iný zavážajúci loviť nesmie!

2.12.        Dopraviť koncovú zostavu na kŕmne miesto je možné nahadzovaním, zabrodením, alebo zavážaním pomocou zavážacej loďky, člna.

 

2.13.        Maximálna vzdialenosť zavážania udíc je 350 m od rybárskeho miesta. Od prístavu rybárskeho spolku Balatonfűzfő západne po prístav BHNP Zrt. v Keszthelyi, na ostatných pobrežných úsekoch 450 m. (severná strana 350 m - južná 450 m)

 

2.14.        Ponechať nahodené udice bez dozoru alebo poveriť ich strážením inú osobu je ZAKÁZANÉ! V prípade lovu zavážaním, je výbava loviaceho považované za stráženú (je pod dozorom) – za predpokladu, že loviaci  disponuje vyhovujúcimi elektronickými signalizátormi záberu – aj v nasledujúcich prípadoch:

a)  loviaci sa držiava v okruhu 50 m od svojho náčinia na vyznačenom lovnom mieste.

b) loviaci sa zdržiava na voľnej vode, pričom buď práve zdoláva rybu, púšťa ulovenú rybu, alebo zakrmuje označené miesto.

2.15.        Celá vodná plocha Balatonu je lodnou cestou vzhľadom na tento fakt si rybár nemôže uplatňovať žiadne nároky na náhradu vzniknutej škody voči vodcovi plavidla. Rybár je povinný použiť všetky dostupné prostriedky napríklad záťaže na ponorenie vlasca aby minimalizoval možnosť vzniku škôd.

2.16.        Počas boiliesových pretekov je na celej ploche Balatonu z výnimkou pretekárov  Zakázané zavážanie! O termíne konania pretekov sa dočítate na stránkach: www.ibcc.hu, www.balatonibojlisverseny.hu, www.boiliebalaton.hu .

 

3.  PRAVIDLÁ ŠETRNÉHO ZAOBCHÁDZANIA S ÚLOVKOM

3.1. Privlastniť si, alebo prechovávať rybu pôvodného druhu je ZAKÁZANÉ! Zákaz prechovávania úlovku platí aj počas nočných hodín.

3.2.  V zmysle zásad šetrného zaobchádzania s úlovkom, musí byť ulovená ryba po odfotení a odvážení okamžite vrátená späť do svojho domova!

3.3.  V  záujme splnenia požiadaviek vyplývajúcich zo zásad šetrného zaobchádzania s úlovkom, z povinnej výbavy loviaceho nesmie chýbať: Dostatočne veľký podberák s husto pletenou sieťkou s rozmermi min. 90 X 90 cm. Kvalitná, hrubo vyplnená podložka, vyrobená z vode odolného materiálu. (Loviaci, ulovenú rybu je povinný ukladať na navlhčenú podložku!)

3.4.  Značkovanie alebo akékoľvek mrzačenie ulovenej ryby je Zakázané! V prípade, že z nedbanlivosti loviaceho dôjde k uhynutiu ulovenej ryby, správca daného revíru je oprávnený vymáhať odškodné vo výške hodnoty uhynutej ryby. Ulovenú rybu je oprávnený označkovať výhradne odborník spoločnosti a to obvyklým značkovacím spôsobom, v záujme toho, aby sme v prípade opätovného ulovenia získali informácie o migrácii a raste ryby.

3.5. Fotografie ulovených rýb je možné zverejniť na domovej stránke: www.boiliebalaton.hu v galérii –  Balatoniponty. Žiadame ctených športových rybárov, aby fotografie rýb presahujúcich hmotnosť 10 kg zaslali na adresu spoločnosti  horgaszat@balatonihal.hu  o nahratí snímky sa postaráme!

 

Obraz č.1. 


O otázkách, které v rybářském povolení opravňuje, lovit zavážením na jezeře Balaton nejsou upravovány, v plném rozsahu rozhoduje Aktuální všeobecný rybářský řád platný pro jezero Balaton, resp. pro lovících chytající podle výše uvedeného předpisu, za směrodatné považujeme obsah Etického kodexu zveřejněného členy klubu Amatérských "boiliesákov" ABK.